Zagospodarowanie przestrzenne ul. Boya Żeleńskiego – złóż wniosek

1
127

Gmina Miasta Tychy przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Boya Żeleńskiego. Wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Tychy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2024 r.

Wnioski z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej , o ile składający wniosek taki posiada, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy wraz ze wskazaniem czy interesariusz jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, należy składać na piśmie w postaci:

  1. papierowej, złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  2. elektronicznej , za pomocą:
  • elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka ), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.


źródło: UM Tychy

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.