Gdzie do pracy jeżdżą tyszanie, skąd przyjeżdżają do tyskich zakładów i firm?

0
830

Ostatnie opracowania Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego Górnoślasko-Zagłębiowskiej Metropolii, zaprezentowane za pomocą map i danych statystycznych dotyczą sytuacji demograficznej Metropolii i poszczególnych gmin, a także przejazdów mieszkańców związanych z zatrudnieniem.

Gdzie więcej, gdzie mniej?

Liczba mieszkańców Metropolii spada. W 2018 roku w 41 jej gminach żyło 2.255.505 mieszkańców, w 2019 – 2.244.850, co oznacza, że ubyło 10,6 tys. mieszkańców. Największe spadki zostały odnotowane w miastach na prawach powiatu – w Sosnowcu (2.062 osób), Katowicach (1.736 osób) i Bytomiu (1.532 osób), a spadek liczby mieszkańców odnotowano aż w 22 gminach GZM. Natomiast w 19 gminach liczba mieszkańców wzrosła o łącznie 1.765 osób. Największy przyrost wystąpił w Tarnowskich Górach (330 osób), Mikołowie (201 osób) oraz Wyrach (183 osoby).

W Tychach liczba mieszkańców od lat systematycznie spada. W 2010 roku w naszym mieście mieszkało 129,5 tys. mieszkańców, w 2019 – 127,6. W ciągu 10 lat liczba mieszkańców spadła o 1,9 tys. osób.

Mapa z „oczkami”

Aby uzyskać bardziej szczegółową informację, Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM pozyskał dane z rejestru PESEL i na ich podstawie opracował mapę rozmieszczenia ludności oraz zmiany liczby ludności. Metropolia podzielona została za pomocą siatki o wielkości oczka wynoszącej 25 hektarów. Łącznie powstało ponad 5.300 pól, dla których liczba ludności odpowiada terenowi przykrytemu przez każde z oczek siatki. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było zejść z analizą na poziom bardziej szczegółowy niż gminy. Na mapie tej zamieszczonej dostępne są 3 warstwy – liczba ludności z początku 2019 r, z końca 2014 r oraz dynamika zmian. Po wybraniu z mapy konkretnego heksagonu, pojawią się ponadto dodatkowe informacje dotyczące ludności w danym obszarze: dynamika zmian liczby mieszkańców, udział kobiet i mężczyzn oraz biologiczne i ekonomiczne grupy wieku. Patrząc w tym momencie na warstwę prezentującą dynamikę zmian liczby ludności widzimy, gdzie wystąpił spadek, a gdzie wzrost liczby ludności.

Mapa ma dużą wartość informacyjną, jest to cenny zbiór danych, dzięki któremu Metropolia będzie mogła lepiej planować swoje działania, w tym np. inwestycje transportowe.

Gdzie do pracy?

Kolejna mapa dotyczy przepływu ludności związanego z zatrudnieniem. Mapa posiada dwie warstwy, dzięki którym możemy wybrać, czy chcemy przeglądać dane dot. przyjazdów do danej gminy, czy też wyjazdów. Im grubsza linia symbolizująca kierunek przepływu, tym więcej osób przemieszcza się na tym kierunku. Po wybraniu konkretnej gminy, wyświetlone zostaną szczegółowe informacje w formie tabeli oraz wykresu, z których możemy się dowiedzieć np. ile osób przyjeżdża do wybranej gminy oraz jaki procent stanowią przyjeżdżający z gmin GZM do przyjeżdżających ogółem. Trzeba jednak pamiętać, że dane udostępnione przez GUS mają pewne ograniczenia i np. nie przedstawiają przejazdów między gminami, gdzie liczba dojeżdżających do pracy jest mniejsza niż 10. Dane również nie uwzględniają różnic między miejscem zarejestrowania firmy, a faktycznym miejscem wykonywania pracy.

Z zebranych danych wynika, że największy przepływ ludności związany z zatrudnieniem odbywa się na linii Katowice – Sosnowiec. Gminy, do których więcej osób przyjeżdża do pracy niż wyjeżdża to Katowice, Gliwice, Tychy, Tarnowskie Góry oraz Mikołów.

Tychy – Katowice i… Bieruń

Jak można było przypuszczać, najwięcej tyszan wyjeżdża do pracy w Katowicach – 4.699, następnie do Mikołowa – 797, Bierunia – 751, Mysłowic – 480. Poza Tychami pracuje w gminach Metropolii 8.680 tyszan, a łącznie (także poza Metropolią) – 11.431. Najdalej do pracy mają tyszanie pracujący w Tarnowskich Górach (22) i Pyskowicach (29). Więcej osób przyjeżdża do pracy w Tychach niż wyjeżdża – najwięcej w Tychach pracuje mieszkańców Bierunia – 1.459, a następnie Katowic – 1.446, Lędzin – 1074, Mikołowa – 715 i Bojszów – 630. W sumie przyjeżdża do nas 8.740 osób (łącznie z osobami spoza Metropolii – 15.433).