Master – rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej

0
391

W należącym do MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji – rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie.

Projekt inwestycji obejmuje budowę hali, w której zainstalowane zostaną urządzenia służące do przygotowania do dalszej obróbki zbieranych selektywnie odpadów kuchennych. Umożliwi to wykorzystanie ich w procesie fermentacji beztlenowej w istniejącej instalacji przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów zmieszanych. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia przez firmę Master produkcji energii odnawialnej wytwarzanej z biogazu.

Aktualnie trwa budowa hali, w której zainstalowana zostanie linia technologiczna modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych. Zakończenie prac zaplanowane jest w maju 2020 r. Koszt tej części inwestycji wynosi 1,6 mln zł. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi ok. 6,6 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 4,1 mln zł z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Umowa w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 12 lutego 2019 r. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów komunalnych oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez wykorzystanie odpadów biodegradowalnych. Nowa technologia jest dostosowana do przepisów unijnych.

Szacuje się, że na terenie ośmiu gmin (Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Bojszowy, Kobiór i Wyry), z których odpady trafiają do tyskiego zakładu odzysku odpadów, będzie można rocznie zebrać ok. 10 tys. ton odpadów kuchennych.

Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. ubiegając się o dofinansowanie planowanej inwestycji przedstawiła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego projekt pn. „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach”. Wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach środków na wsparcie inwestycji w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

 

***
Konieczność selektywnego zbierania odpadów kuchennych wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Obecnie gminy są zobowiązane do rozszerzania zakresu selektywnego zbierania, a tym samym stworzenia możliwości przetwarzania odpadów o bioodpady, do których zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Środowiska zalicza się też m.in. odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, jak również przeterminowaną żywność.

źródło: Master Odpady i Energia