Ostatnie dni na stypendium

0
135

Wszystkim uczniom, a także mamom i tatom, podpowiadamy, że do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, stypendium „Tyskie Orły”, stypendium „Lider Zawodu” oraz do 16 września o przyznanie wyprawki szkolnej.

Do połowy września można składać wnioski o przyznanie:

stypendium szkolnego – stanowiącego pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł.

stypendium „Tyskie Orły” – o stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do: szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej, posiadający co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

stypendium „Lider Zawodu” – stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe posiadający znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie. Więcej informacji

wyprawki szkolnej – w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2019 r., stanowiącego pomoc dla uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Pomoc polega na dofinansowaniu zakupu podręczników. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.

Po dalsze informacje odsyłamy tutaj.