Trwają konsultacje dla projektu miejscowego planu zagospodarowania

0
552

Od 12 marca do 24 kwietnia 2019 r. trwać będą konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego. Skierowane są do wszystkich mieszkańców Tychów.

Konsultacje prowadzone będą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w formie:

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego,
  • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego,
  • składania uwag na piśmie z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości (której uwaga dotyczy) do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, ePUAP: /UMTychy/skrytka.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 12 marca 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r:

  • W Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 (VII piętro, pokój 701) w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy pożna zobaczyć tutaj.

Podczas spotkania (dyskusji publicznej), które odbędzie się 20 marca 2019 r. o godz. 16:00 w sali 101 Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, każdy mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z projektem planu oraz podyskutować na jego temat. Swoje uwagi składać można do 24 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej (papierowej) oraz za pomocą  elektronicznej skrzynki podawczej.

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy wyżej wymienionego wydziału pod numerem telefonu: (32) 776 37 01, (32) 776 37 68 lub pod adresem e‑mailowym: urbanistyka@umtychy.pl.

źródło: UM Tychy